۱۰ اسفند, ۱۳۹۹

هشت پا با اکستازی اجتماعی می شود!

[…]
۳ اسفند, ۱۳۹۹

دانشمندان مسیرهای خاصی را در مغز به اجتماعی شدن موش ها نسبت می دهند

[…]
۲ اسفند, ۱۳۹۹

افسردگی و یک تئوری جدید!

[…]
۲۹ بهمن, ۱۳۹۹

سروتونین مسافر ویژه عصب واگ!

[…]
۱۸ بهمن, ۱۳۹۹

آیا ربات ها هم مثل ما افسرده می شوند؟!

[…]
حساب کاربری